Artikel 1 – Begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 klant: De (rechts)persoon met wie AfdrukopHout een Overeenkomst heeft gesloten.
1.2 AfdrukopHout: AfdrukopHout gevestigd en kantoorhoudende Hendrik Ido Ambacht.
1.3 Naam website: www.AfdrukopHout..nl
1.4 Overeenkomst: De overeenkomst tussen de klant en AfdrukopHout waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2 – Toepassing
2.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij AfdrukopHout of haar rechtsopvolgers, hierna te noemen AfdrukopHout , aan afnemers levert, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Uitsluitend zijn de Algemene Voorwaarden van AfdrukopHout van toepassing. Algemene of specifieke voorwaarden van klant zijn niet van toepassing tenzij anders overeengekomen..
2.3 AfdrukopHout is gerechtigd eenzijdig de Algemene Voorwaarden te wijzigen. 14 (Veertien) dagen na schriftelijk of per e-mail bekend gemaakte wijzigingen gaan in werking, tenzij in de bekendmaking anders vermeld.

Artikel 3 – Duur
Deze leveringsvoorwaarden gelden voor onbepaalde tijd, ingaande op de datum van levering van de goederen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Levering
4.1 Verzending door AfdrukopHout vindt plaats in principe binnen vijf werkdagen na betaling van de bestelling. Mocht AfdrukopHout niet binnen 10 dagen kunnen leveren dan ontvangt u daarover bericht.
4.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

Artikel 5 – Garantie / retourneren
5.1 De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. AfdrukopHout mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de bestelling heeft ontvangen.
5.2 Wanneer het geleverde product gebreken vertoont, heeft de klant het recht deze door AfdrukopHout te laten herstellen. Klant zal daartoe AfdrukopHout schriftelijk (hierbij wordt e-mail ook als schriftelijk beschouwd) op de hoogte stellen van de gebreken. AfdrukopHout zal deze gebreken vervolgens, indien verwijtbaar, zo snel mogelijk herstellen.
5.3 De klant dient het geleverde product direct na aflevering op gebreken te controleren. Eventuele gebreken in het geleverde dient de klant zo mogelijk onmiddellijk na levering, uiterlijk binnen drie werkdagen na aflevering schriftelijk te melden plus een foto van de mogelijke schade mee te zenden.
5.4 Verzendkosten zijn ten allen tijde voor rekening klant.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
6.1 AfdrukopHout is niet aansprakelijk te stellen voor eventuele schade met uitzondering van eventuele grove schuld en nalatigheid van AfdrukopHout . Ook is AfdrukopHout niet aansprakelijk te stellen voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie noch voor het op enigerlei wijze gebruik maken van deze informatie.
6.2 Indien er sprake is van overmacht kan AfdrukopHout niet worden aangesproken op het niet nakomen van haar verplichtingen. Onder overmacht wordt mede verstaan problemen veroorzaakt door derden, zoals toeleverancier(s) of transportonderneming(en), van AfdrukopHout .
6.3 AfdrukopHout is niet aansprakelijk te stellen voor fouten in de webwinkel.
6.4 AfdrukopHout accepteert bij aanname en uitvoering van een opdracht geen aansprakelijkheid voor inbreuk op intellectueel eigendomsrecht van derden. Indien AfdrukopHout door derden inbreuk intellectueel eigendomsrecht wordt verweten, vrijwaart de klant AfdrukopHout voor alle schade en veroorzaakte kosten die AfdrukopHout ten laste wordt gelegd.

Artikel 7 – Prijzen
7.1 Alle prijzen zijn inclusief het ten tijde van het verzenden van de rekening geldende percentage BTW, alsmede eventuele andere van overheidswege op te leggen heffingen.
7.2 Alle prijzen en tarieven zullen steeds zijn vastgelegd in Euro’s.

Artikel 8 – Betaling
Betaling geschiedt te allen tijde vooraf, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Zodra wij uw betaling per bank hebben ontvangen, wordt uw bestelling direct verzonden.

Artikel 9 – Geschillen
9.1 Op de overeenkomst of op nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, in welke vorm en welke taal zij ook zijn of worden aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen, van welke aard dan ook, die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst of naar aanleiding van of in verband met nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, tussen partijen ontstaan zullen met uitsluiting van iedere andere Rechter ter beslissing worden onderworpen aan de bevoegde Rechter bij de Arrondissementsrechtbank in Utrecht.